Biz Kimiz

UK&AD

Dünyada ve ülkemizde insan odaklı hizmet sunumunu esas alan ve tüm çalışmalarında,topluma sürdürülebilir, etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunan kurumlar kazandırılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Misyonumuz

Sağlık ve sosyal hizmet alanlarında bilgilendirme, denetim ve akreditasyon faaliyetleri yürüterek sosyal sorumluluğun esas alındığı bir çerçevede bu alanlarda hizmet veren kurumların hizmet kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Uluslararası ve ulusal ölçekte sağlık ve sosyal hizmet alanlarında kaliteli hizmet sunulmasına katkı vererek liderlik eden bir kuruluş olmak.

Temel Değerlerimiz

İnsana ve topluma saygı,Sivil topluma katkı,Sürekli iyileştirme,Güvenilirlik,Katılımcılık ve İşbirliği,Mükemmeliyet

Neler Yapıyoruz?

UK&AD’ın temel amacı, sağlık ve sosyal hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için bilgilendirme, eğitim, rehberlik, denetim ve akreditasyon çalışmaları yaparak işbirliği yaptığımız kurumların kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bilim ve toplumdaki gelişmeler ile sosyal ve sağlık hizmet uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık ve sosyal sorunlarına yüksek nitelikli hizmet verebilecek yetkinlikte kişileri yetiştirerek sürdürülebilir, etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunan kurumlar kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca UK&AD tüzüğünde belirtildiği gibi sosyal ve sağlık hizmetlerinde kalite güvencesini sağlamaya dair tüm süreçlerde yerinde denetimler yapmak, eğitimler vermek, standart geliştirmek, standart ölçme ve değerlendirme programları geliştirmek, tüm paydaşlarla iletişim içerisinde kalarak işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek, bu alanlarda kalite bilincinin yerleştirilmesini ve kaliteli çalışmanın teşvikini sağlama gayreti içerisinde olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kurumların Kalitesini Yükseltmek

Kalite Güvencesi Sağlamak

Standart Geliştirmek

UKAD

standart ölçme ve değerlendirme programları geliştirmek

Kaliteli Çalışmayı Sağlamak

Eğitimler Vermek

Ulusal ve Uluslararası toplantılar düzenlemek

Ekibimiz

Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcıları

Denetim Kurulu

Bölge Direktörleri

Eğitimciler

Organizasyon Şeması

Bölge Direktörlükleri

Bölge Direktörlükleriyurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla ilk etapta 5’i yurtdışı ve 6’sı yurtiçi olmak üzere 11 Bölge Direktörlüğü kurulmuştur.

Bölge direktörlükleri “Örgütlenme ve Strateji” Başkanlığına bağlı olarak görevlerini yürütmektedir. Direktörler kendilerine tanımlı bölgelerde UK&AD’ı temsil etmektedirler. Tanımlı bölgedeki faaliyetler direktörlüklerle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Direktörler bölgelerinde stratejik çalışmalar yapmak suretiyle karar vericiler ile hizmet sunucularıyla diyalog içerisinde görevlerini yürütürler.

Yurt Dışı Bölge Direktörlükleri

 • Amerika ve Avrupa Bölgesi
 • Asya ve Ortadoğu Bölgesi
 • Balkan Bölgesi
 • Kıbrıs Bölgesi
 • Orta Asya Bölgesi

Yurt İçi Bölge Direktörlükleri

 • Ankara Bölgesi
 • Antalya Bölgesi
 • İzmir Bölgesi
 • İstanbul Bölgesi-Anadolu
 • İstanbul Bölgesi-Avrupa
 • Trabzon Bölgesi

Çalışma Grupları

İhtiyaçlar ve güncel gelişmeler doğrultusunda süreli ve/veya süresiz belirlenen alanlarda çalışma grupları kurulur.
Çalışma grupları ilgili Başkanlık ve/veya yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetim kuruluna teklif edilir ve yönetim kurulu onayıyla kurulur.
Çalışma gruplarının çalışma şekli ve yapısı ilgili başkanlık tarafından belirlenir.
Çalışma grupları Dernek Tüzüğü’nde belirlenen kalite ve akreditasyon çalışma konuları ile ilgili genel veya özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarda çalışmalar yürütür.
Çalışma Grupları ihtiyaç duyulan konularda konusunda uzman kişiler tarafından oluşturulur.
Çalışma grupları Örgütlenme ve Strateji Başkanlığına bağlı olarak görevlerini yürütürler.

Paydaşlar

 • The International Society of Quality in Healthcare (ISQua)
 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
 • T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • T.C Sağlık Bakanlığı
 • T.C Milli Eğitim Bakanlığı
 • T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yukarı